آزمایش جهانی واکسن کووید۱۹
مدیر اجرایی کمپانی آسترازنکا می گوید این شرکت احتمالا یک آزمایش جهانی واکسن کووید۱۹ را اجرایی کند اما انتظار نمی رود که آزمایش جدید تائید انگلستان و اتحادیه اروپا را شامل شود.

مدیر اجرایی کمپانی آسترازنکا می گوید این شرکت احتمالا یک آزمایش جهانی واکسن کووید۱۹ را اجرایی کند اما انتظار نمی رود که آزمایش جدید تائید انگلستان و اتحادیه اروپا را شامل شود. 

گزارش آخرین نشست FOMC
در گزارش آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو اشاره شد که کمیته سیاست های پولی در صورت لزوم می تواند با افزایش سرعت خریدها یا تغییر خرید های اوراق به سررسید بلند مدت تر بدون اینکه اندازه خرید ها را افزایش دهد، انبساط بیشتری در سیاست ها فراهم کند.