دیوید فراست در ارتباط با مذاکرات برگزیت
دیوید فراست نماینده انگلستان در امور برگزیت در ارتباط با مذاکرات می گوید: دیر شده است اما توافق هنوز هم امکانپذیر است و به مذاکرات تا زمانیکه نتایج قطعی مشخص شود ادامه می دهم. هر گونه توافق باید با احترام کامل به حق حاکمیت انگلستان انجام شود.

دیوید فراست نماینده انگلستان در امور برگزیت در ارتباط با مذاکرات می گوید:

دیر شده است اما توافق هنوز هم امکانپذیر است و به مذاکرات تا زمانیکه نتایج قطعی مشخص شود ادامه می دهم.

هر گونه توافق باید با احترام کامل به حق حاکمیت انگلستان انجام شود.

آزمایش جهانی واکسن کووید۱۹
مدیر اجرایی کمپانی آسترازنکا می گوید این شرکت احتمالا یک آزمایش جهانی واکسن کووید۱۹ را اجرایی کند اما انتظار نمی رود که آزمایش جدید تائید انگلستان و اتحادیه اروپا را شامل شود.