درباره واکسن شرکت دارو سازی مدرنا
شرکت دارو سازی مدرنا تجزیه و تحلیل اولیه کارایی واکسن کاندیدای خود در مطالعات فاز سوم را منتشر کرد. همچنان واکسن به خوبی تحمل می شود و هیچ نگرانی جدی ایمنی تا به امروز مشخص نشده است. و امروز جهت ارائه درخواست مجوز استفاده ضروری سازمان غذا و دارو اقدام می کند. آنالیز اثر بخشی نهایی ۹۴.۱٪ را نشان می دهد و در برابر کووید۱۹ تشدید یافته اثر بخشی ۱۰۰٪ اعلام شده.

شرکت دارو سازی مدرنا تجزیه و تحلیل اولیه کارایی واکسن کاندیدای خود در مطالعات فاز سوم را منتشر کرد.

همچنان واکسن به خوبی تحمل می شود و هیچ نگرانی جدی ایمنی تا به امروز مشخص نشده است.


و امروز جهت ارائه درخواست مجوز استفاده ضروری سازمان غذا و دارو اقدام می کند.


آنالیز اثر بخشی نهایی ۹۴.۱٪ را نشان می دهد و در برابر کووید۱۹ تشدید یافته اثر بخشی ۱۰۰٪ اعلام شده.

تمایل اوپک و متحدین
به گزارش وال استریت ژورنال گفته می شود اوپک و متحدین تمایل دارند تا کاهش خروجی نفت را به دو الی سه ماه پس از اتمام مهلت قبلی تمدید کنند. پیشتر منابع از تمدید کاهش بین سه الی شش ماه اشاره داشتند.