شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا
شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی سالیانه فصل سوم که انتظارات کلی بازار برای آن عدد ۴۷.۶٪ بود پایین تر از آن به عدد ۴۰.۵٪ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۳۸.۷٪- بوده است. ارزیابی ماهیانه سپتامبرGDP کانادا نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۹٪ بوده به عدد ۰.۸٪ رسید. دوره گذشته عدد. ۱.۲٪ بوده است.

شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی سالیانه فصل سوم که انتظارات کلی بازار برای آن عدد ۴۷.۶٪ بود پایین تر از آن به عدد ۴۰.۵٪ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۳۸.۷٪- بوده است.


ارزیابی ماهیانه سپتامبرGDP کانادا نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۹٪ بوده به عدد ۰.۸٪  رسید.


دوره گذشته عدد. ۱.۲٪ بوده است.

اظهارات رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین
رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین می گوید سطح فعلی خرید اوراق از سوی فدرال رزرو در حال ایجاد محرک های بسیار قدرتمندی است. وی افزود اگر فدرال رزرو تصمیم بگیرد که محرم های بیشتر مورد نیاز است، تمدید مدت خریدها می تواند یک گزینه باشد. در کوتاه مدت محدودیت های جهت بهبودی اقتصاد وجود دارد اما چشم انداز بهتری با توجه به واکسن در میان مدت وجود دارد. بارکین سال آینده حق رای به نرخ های بهره را خواهد داشت.