رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در تستیفای کنگره
رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در تستیفای کنگره می گوید: فدرال رزرو به ایجاد حمایت قدرتمند ادامه خواهد داد. ممکن است به حمایت مالی بیشتر نیاز داشته باشیم. فدرال رزرو از تمامی ابزار خود جهت عبور از این دوره استفاده خواهد کرد. اقتصاد بهتر از انتظارات عمل کرده است. راه طولانی جهت بهبودی اقتصاد در پیش است. در میان مدت ریسک های صعودی وجود دارد اما در کوتاه مدت کسب و کارهای کوچک زیادی در معرض خطر از دست دادن کسب و کار در زمستان می باشند.

رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در تستیفای کنگره می گوید:

فدرال رزرو به ایجاد حمایت قدرتمند ادامه خواهد داد.

ممکن است به حمایت مالی بیشتر نیاز داشته باشیم.

فدرال رزرو از تمامی ابزار خود جهت عبور از این دوره استفاده خواهد کرد.

اقتصاد بهتر از انتظارات عمل کرده است.

راه طولانی جهت بهبودی اقتصاد در پیش است.

در میان مدت ریسک های صعودی وجود دارد اما در کوتاه مدت کسب و کارهای کوچک زیادی در معرض خطر از دست دادن کسب و کار در زمستان می باشند.

شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده
شاخص بخش تولیدی ISM PMI ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۸ بود به عدد ۵۷.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۹.۳ بوده است. بخش سفارشات جدید این شاخص بهتر از عدد ۵۳.۴ انتظارات به عدد ۶۵.۱ رسید. دوره قبل عدد ۶۷.۹ بوده است. بخش اشتغال اما پایین تر از عدد ۵۱.۴ پیش بینی ها به عدد ۴۸.۴ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۵۳.۲ بوده است.