اظهارات اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا لین
اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا لین می گوید واکسن شانس سناریوهای بدتر شدن شرایط اقتصادی را کاهش می دهد. وی همچنین اشاره دارد که هدف حفظ شرایط مالی در سطوحی است که این روزها در آن قرار دارد. برنامه های خرید های اضطراری و وام دهی TLTRO مطابقت بسیار خوبی با شرایط همه گیری دارد اما مهم است که استنباط نشود بانک مرکزی تنها به این ابزار ها نگاه می کند. در حال حاضر برای نتیجه گیری پیرامون شکل بسته ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا خیلی زود است. هفته آینده نشست بانک مرکزی اروپا جهت تعیین نره بهره جدید و بیانیه سیاست های پولی برگزار می شود.

اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا لین می گوید واکسن شانس سناریوهای بدتر شدن شرایط اقتصادی را کاهش می دهد.

وی همچنین اشاره دارد که هدف حفظ شرایط مالی در سطوحی است که این روزها در آن قرار دارد.

برنامه های خرید های اضطراری و وام دهی TLTRO مطابقت بسیار خوبی با شرایط همه گیری دارد اما مهم است که استنباط نشود بانک مرکزی تنها به این ابزار ها نگاه می کند.

در حال حاضر برای نتیجه گیری پیرامون شکل بسته ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا خیلی زود است.هفته آینده نشست بانک مرکزی اروپا جهت تعیین نره بهره جدید و بیانیه سیاست های پولی برگزار می شود.

شاخص تغییرات اشتغال غیر کشاورزی بخش خصوصیADP ایالات متحده
شاخص تغییرات اشتغال غیر کشاورزی بخش خصوصیADP ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای آن عدد۴۱۰K بوده به عدد۳۰۷K نزول کرد. دوره گذشته عدد۳۶۵K بوده است.