سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت
سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت: نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم اما همواره گفته شده که مشکلی با خروج بدون توافق هم نداریم. موضع ما نسبت به لایحه بازار داخلی تغییری نکرده است.

سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با برگزیت:

نسبت به حصول توافق خوشبین هستیم اما همواره گفته شده که مشکلی با خروج بدون توافق هم نداریم.

موضع ما نسبت به لایحه بازار داخلی تغییری نکرده است.

اظهارات اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا لین
اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا لین می گوید واکسن شانس سناریوهای بدتر شدن شرایط اقتصادی را کاهش می دهد. وی همچنین اشاره دارد که هدف حفظ شرایط مالی در سطوحی است که این روزها در آن قرار دارد. برنامه های خرید های اضطراری و وام دهی TLTRO مطابقت بسیار خوبی با شرایط همه گیری دارد اما مهم است که استنباط نشود بانک مرکزی تنها به این ابزار ها نگاه می کند. در حال حاضر برای نتیجه گیری پیرامون شکل بسته ماه دسامبر بانک مرکزی اروپا خیلی زود است. هفته آینده نشست بانک مرکزی اروپا جهت تعیین نره بهره جدید و بیانیه سیاست های پولی برگزار می شود.