شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید
شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای شاخص ۵۶ بود به عدد ۵۵.۹ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۶ بوده است. بخش سفارشات جدید این شاخص بهتر از انتظارات که ۴۹.۶ بود به عدد ۵۷.۲ رسید. دوره قبل عدد ۵۸.۸. بوده است. بخش اشتغال هم بهتر از عدد ۵۰.۹ انتظارات به عدد ۵۱.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۰.۱ بوده است.

شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه در ارزیابی ماهیانه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای شاخص ۵۶ بود به عدد ۵۵.۹ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۶.۶ بوده است.


بخش سفارشات جدید این شاخص بهتر از انتظارات که ۴۹.۶ بود به عدد ۵۷.۲ رسید.


دوره قبل عدد ۵۸.۸. بوده است.


بخش اشتغال هم بهتر از عدد ۵۰.۹ انتظارات به عدد ۵۱.۵ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۰.۱ بوده است.

تازه ترین به روز رسانی از وضعیت مذاکرات برگزیت
تازه ترین به روز رسانی از وضعیت مذاکرات برگزیت: به گفته عضوی از تیم مذاکره کننده اتحادیه اروپا هنوز راهی در مذاکرات وجود دارد که باید طی شود. اما طرفین متعهد به حصول توافق هستند. نمی توان گفت که آیا توافق وجود خواهد داشت. اختلافات بزرگ همچنان باقی مانده اند.