حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا
وزیر کابینه دولت انگلستانGove در ارتباط با برگزیت خبر از حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا می دهد. گفته می شود طرفین در اصول پروتکل ایرلند شمالی به توافق دست یافته اند. در واکنش به این خبر پوند استرلینگ مورد حمایت قرار گرفت.

وزیر کابینه دولت انگلستانGove در ارتباط با برگزیت خبر از حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا می دهد.

گفته می شود طرفین در اصول پروتکل ایرلند شمالی به توافق دست یافته اند.


در واکنش به این خبر پوند استرلینگ مورد حمایت قرار گرفت.

بیانیه مشترک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین و بوریس جانسن در ارتباط با مذاکرات برگزیت
بیانیه مشترک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین و بوریس جانسن در ارتباط با مذاکرات برگزیت: به همراه بوریس جانسن مذاکرات را ارزیابی کردیم و شرایط توافق به دلیل اختلاف باقی مانده در مورد موضوعات مهم وجود ندارد. از مذاکره کنندگان ارشد خواسته ایم تا نمای کلی اختلافات باقی مانده را آماده کنند تا طی روز های آتی به شکل حضوری مورد بحث قرار بگیرد. گفته می شود نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن جهت انجام مذاکرات به بروکسل سفر خواهد کرد.