رهبر اکثریت سنای آمریکا : در پایان سال 2020 به محرک های جدید نیاز داریم
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید در انتهای سال ۲۰۲۰ به بسته محرک جدیدی نیاز داریم. احتمال دارد بسته کمکی بعدی در راستای کمک به دولت های محلی و ایالت ها باشد که تقاضای اصلی دموکراتها بوده است.

رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید در انتهای سال ۲۰۲۰ به بسته محرک جدیدی نیاز داریم.

احتمال دارد بسته کمکی بعدی در راستای کمک به دولت های محلی و ایالت ها باشد که تقاضای اصلی دموکراتها بوده است.

ترامپ : من این اعدام و ارقام را قبول ندارم
ه گزارش فاکس تیم دونالد ترامپ برای اعزام وکلا آماده می شود و در ایالات باقی مانده رقابت می کند. آنها گفتند که این اعداد را قبول نمی کنند.