استفاده از ماسک تا فصل سوم و چهارم 2021
مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده دکتر آنتونی فائوچی: استفاده از ماسک احتمال دارد تا فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۱ ادامه یابد. حداقل تا انتهای سال ۲۰۲۱ شاهد بازگشت به نرمال نخواهیم بود.واکسن کووید۱۹ تا ماه ژانویه در دسترس نخواهد بود.

مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی ایالات متحده دکتر آنتونی فائوچی:

 استفاده از ماسک  احتمال دارد تا فصل سوم و چهارم سال ۲۰۲۱ ادامه یابد.

حداقل تا انتهای سال ۲۰۲۱ شاهد بازگشت به نرمال نخواهیم بود.

واکسن کووید۱۹ تا ماه ژانویه در دسترس نخواهد بود.

ترامپ خواهان بسته محرک بزرگتری
ترامپ: من خواهان بسته محرک بزرگتری نسبت به آنچه پلوسی در نظر دارد، هستم و بعد از انتخابات آن را ایجاد خواهم کرد. قرار است بسته محرک بسیار بزرگی داشته باشیم.