واکسن کافی تا بهار 2021
وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar: پیش بینی می کنم تا بهار ۲۰۲۱ واکسن کافی در اختیار عموم خواهد بود.

وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar:

پیش بینی می کنم تا بهار ۲۰۲۱ واکسن کافی در اختیار عموم خواهد بود.

ماه ها فاصله با دسترس عمومی واکسن
جو بایدن: هنوز ماه ها با در دسترس قرار گرفتن عمده واکسن فاصله داریم. گروه کار مقابله با کووید۱۹ طرحی را جهت اقدام ارائه خواهند کرد.