معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس
معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس می گوید برگزیت بدون توافق حتی اگر جذاب هم نباشد قابل استثنا نیست. انگلستان نمی تواند انتظار رفتاری خاص در مذاکرات برگزیت را داشته باشد.
معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس می گوید برگزیت بدون توافق حتی اگر جذاب هم نباشد قابل استثنا نیست.
انگلستان نمی تواند انتظار رفتاری خاص در مذاکرات برگزیت را داشته باشد.
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس:
دو شرکت Oracle و Walmart کنترل کاملی بر شرکت TikTok خواهند داشت در غیر اینصورت توافق تائید نخواهد شد.