به گفته سردبیر نشریه گلوبال تایمز
به گفته سردبیر نشریه گلوبال تایمز پکن توافق موجود بین دو شرکتByteDance وTikTok و متعاقب آن توافق بینOracle و والمارت را تائید نخواهد کرد.

به گفته سردبیر نشریه گلوبال تایمز پکن توافق موجود بین دو شرکتByteDance وTikTok و متعاقب آن توافق بینOracle و والمارت را تائید نخواهد کرد.

معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس
معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا دامبرووسکیس می گوید برگزیت بدون توافق حتی اگر جذاب هم نباشد قابل استثنا نیست. انگلستان نمی تواند انتظار رفتاری خاص در مذاکرات برگزیت را داشته باشد.