تائید محدودیت های مرتبط با کروناویروس از سوی بوریس جانسن
نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن اعمال محدودیت های جدید در این کشور را تائید کرد. وی می گوید: به نقطه عطف خطرناکی در ارتباط با ویروس رسیدیم. کارمندانی که می توانند، از منزل کار کنند. رستورانها و بارها باید از ساعت ۱۰ شب بسته شوند و تنها خدمات آنها محدود به میزها باشد. استفاده از ماسک در طیفی از نواحی گسترش می یابد. محدودیت های جدید برای حدود ۶ ماه باقی می مانند. باید تاکید کنم که اگر درجه به زیر ۱ نرسد محدودیت های بیشتری اعمال خواهند شد. اما می خواهیم از اقدامات بیشتر جلوگیری کنیم. برای موج دوم ویروس بهتر آماده شده ایم.

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن اعمال محدودیت های جدید در این کشور را تائید کرد.

وی می گوید:

به نقطه عطف خطرناکی در ارتباط با ویروس رسیدیم.

کارمندانی که می توانند، از منزل کار کنند.

رستورانها و بارها باید از ساعت ۱۰ شب بسته شوند و تنها خدمات آنها محدود به میزها باشد.

استفاده از ماسک در طیفی از نواحی گسترش می یابد.

محدودیت های جدید برای حدود ۶ ماه باقی می مانند.

باید تاکید کنم که اگر درجه به زیر ۱ نرسد محدودیت های بیشتری اعمال خواهند شد.

اما می خواهیم از اقدامات بیشتر جلوگیری کنیم.

برای موج دوم ویروس بهتر آماده شده ایم.

میشل بارنیر در راه لندن
به گفتهBBC میشل بارنیر نماینده اتحادیه اروپا جهت انجام مذاکرات غیر رسمی فردا وارد لندن خواهد شد. همچنین گفته می شود دبیر کابینه دولت انگلستانGove نیز ۲۸ سپتامبر جهت حضور در جلسه کمیته مشترک راهی بروکسل خواهد شد.