ریکاوری اقتصادی انگلستان در ماه سپتامبر قدرت خود را از دست داده
بخش خدماتی شاخصMarkit PMI انگلستان در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶ بود به عدد ۵۵.۱ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۵۸.۸ بوده است. بخش تولیدی شاخص نیز که پیش برای آن عدد ۵۴.۳ بود همان عدد را نشان داد. دوره گذشته عدد ۵۵.۲ بوده است. موسسهIHS Markit: ریکاوری اقتصادی انگلستان در ماه سپتامبر قدرت خود را از دست داده و چشم انداز کسب و کارها به ضعیف ترین سطوح خود از ماه می رسیده است. بازگشت های اولیه اقتصاد از زمان تعطیلی ناشی از کووید ۱۹ نشانه هایی از کمرنگ شدن را به همراه دارند. کُندی سرعت به طور خاص در بخش خدمات جدی بوده است جایی که بخش رستوران با برداشتن طرح های حمایتی با نزول تند و تیز تقاضا همراه بوده است. اما رشد قدرتمند در تولیدی، خدمات تجاری و خدمات مالی ضعف بخشهای مصرف کننده را جبران کرده است. سه ماهه سوم شاهد یک بازگشت قوی در تولید ناخالص داخلی از فروپاشی صورت گرفته در فصل دوم خواهد بود. انتظار می رود رُشد با ورود به ماه های زمستان و بویژه با سفت و سخت شدن بیشتر اقدامات قرنطینه ای، کُند تر شود.

بخش خدماتی شاخصMarkit PMI انگلستان در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶ بود به عدد ۵۵.۱ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۵۸.۸ بوده است.


بخش تولیدی شاخص نیز که پیش برای آن عدد ۵۴.۳ بود همان عدد را نشان داد.

دوره گذشته عدد ۵۵.۲ بوده است.


موسسهIHS Markit:

ریکاوری اقتصادی انگلستان در ماه سپتامبر قدرت خود را از دست داده و چشم انداز کسب و کارها به ضعیف ترین سطوح خود از ماه می رسیده است.

بازگشت های اولیه اقتصاد از زمان تعطیلی ناشی از کووید ۱۹ نشانه هایی از کمرنگ شدن را به همراه دارند.

کُندی سرعت به طور خاص در بخش خدمات جدی بوده است جایی که بخش رستوران با برداشتن طرح های حمایتی با نزول تند و تیز تقاضا همراه بوده است.

اما رشد قدرتمند در تولیدی، خدمات تجاری و خدمات مالی ضعف بخشهای مصرف کننده را جبران کرده است.

سه ماهه سوم شاهد یک بازگشت قوی در تولید ناخالص داخلی از فروپاشی صورت گرفته در فصل دوم خواهد بود.

انتظار می رود رُشد با ورود به ماه های زمستان و بویژه با سفت و سخت شدن بیشتر اقدامات قرنطینه ای، کُند تر شود.

واگرایی داده های بخش تولید و خدماتی آلمان در ماه سپتامبر
شاخص بخش تولیدیMarkit PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۶.۶ رسید دوره گذشته عدد ۵۲.۳ بوده است. اما بخش خدماتی شاخص نیز که انتظارات برای عدد ۵۲.۹ بود به عدد ۴۹.۱ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۵۲.۵ بوده است. موسسهIHS Markit در ارتباط با داده هایMarkit PMI آلمان می گوید: اقتصاد آلمان برای پایداری رُشد خود به تولید متکی است چرا که فعالیت های بخش خدماتی در ماه سپتامبر با مشکل مواجه شده اند.