رشد قوی در بخش خدماتی فعالیت کسب و کارهای ایالات متحده در ماه سپتامبر وجود داشته است.
شاخص بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۳.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۳.۱ بوده است. بخش خدماتی نیز که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۵ بود به عدد ۵۴.۶ رسید. دوره گذشته عدد ۵۵ بوده است. در حالت کلی داده ها نزدیک به انتظارات بازار بوده اند. موسسهIHS Markit: رشد قوی در بخش خدماتی فعالیت کسب و کارها در ماه سپتامبر وجود داشته است.

شاخص بخش تولیدیMarkit PMI ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۲.۵ بود به عدد ۵۳.۵ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۳.۱ بوده است.


بخش خدماتی نیز که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۵ بود به عدد ۵۴.۶ رسید.

دوره گذشته عدد ۵۵ بوده است.

در حالت کلی داده ها نزدیک به انتظارات بازار بوده اند.


موسسهIHS Markit:

رشد قوی در بخش خدماتی فعالیت کسب و کارها در ماه سپتامبر وجود داشته است.

ریکاوری اقتصادی گسترده و پایدار نیست و شکننده می باشد.
نظرات رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر: ایالات متحده حدود ۶ سال از تولید ناخالص داخلی خود را از منظر خروجی اقتصاد و اشتغال از دست داده است. با این حال فعالیت های اقتصادی بسیار قویتر از انتظارات از زمان بازگشایی مجدد رشد داشته اند. ریکاوری اقتصادی گسترده و پایدار نیست و شکننده می باشد. احیای اقتصادی نیازمند سیاست های پولی بسیار انبساطی و حمایت مالی است.