وضعیت نسبت به چیزی که سه ماه پیش انتظار می رفت کمی بهتر است اما ریکاوری اقتصادی همچنان شکننده می باشد.
رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن: وضعیت نسبت به چیزی که سه ماه پیش انتظار می رفت کمی بهتر است اما ریکاوری اقتصادی همچنان شکننده می باشد. برگزیت، تنش های ایالات متحده و چین و محیط سیاست های پولی چالش زا باقی مانده اند. مداخلات شدید ما در برابر فشارهای صعودی بر روی ارز ایمن فرانک تاثیر گذار بوده است.

رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن:

وضعیت نسبت به چیزی که سه ماه پیش انتظار می رفت کمی بهتر است اما ریکاوری اقتصادی همچنان شکننده می باشد.

برگزیت، تنش های ایالات متحده و چین و محیط سیاست های پولی چالش زا باقی مانده اند.

مداخلات شدید ما در برابر فشارهای صعودی بر روی ارز ایمن فرانک تاثیر گذار بوده است.

صنعت آلمان به ریکاوری خود ادامه می دهد و انتظارات صادراتی به طور چشمگیری بهبود یافته اند.
فضای کسب و کار آلمان در ارزیابی ماه سپتامبر موسسهIFO کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۳.۴ رسید. دوره گذشته عدد ۹۲.۶ بوده است. ارزیابی فعلی اقتصادی این موسسه نیز کمی پایین تر از تخمین ها عدد ۸۹.۲ را نشان داد. دوره گذشته عدد ۸۷.۹ بوده است. اقتصاددان موسسهIFO می گوید: صنعت آلمان به ریکاوری خود ادامه می دهد و انتظارات صادراتی به طور چشمگیری بهبود یافته اند. برگزیت و انتخابات ایالات متحده هنوز هیچ گونه تاثیری بر کسب و کار آلمان نداشته اند.