نرخ های منفی فعلی راهی جهت رسیدن به نرخ های مثبت در آینده است
نظرات عضو بانک مرکزی اروپاLane: انتظار داریم بررسی استراتژی بانک مرکزی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به پایان برسانیم. نقل و انتقالات مقیاس بزرگ به خانوارها مرکز اثربخشی واکنش مالی به همه گیری بوده است. تاثیرات این انتقالات را رصد می کنیم و همچنین تمایلات گوناگون مصارف خانوارهای کم در آمد و پر درآمد را در نظر می گیریم. اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ متاثر از همه گیری آسیب سختی دید. در حالیکه از آن زمان به بعد برخی ریکاوری ها را شاهد بودیم اما انتظارات اخیرECB نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی تنها تا سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از همه گیری باز می گردد. محرک های فراوان همچنان جهت بازگشت به هدف تورمی مورد نیاز است. نرخ های منفی فعلی راهی جهت رسیدن به نرخ های مثبت در آینده است.

نظرات عضو بانک مرکزی اروپاLane:

انتظار داریم بررسی استراتژی بانک مرکزی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به پایان برسانیم.

نقل و انتقالات مقیاس بزرگ به خانوارها مرکز اثربخشی واکنش مالی به همه گیری بوده است.

تاثیرات این انتقالات را رصد می کنیم و همچنین تمایلات گوناگون مصارف خانوارهای کم در آمد و پر درآمد را در نظر می گیریم.

اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ متاثر از همه گیری آسیب سختی دید.

در حالیکه از آن زمان به بعد برخی ریکاوری ها را شاهد بودیم اما انتظارات اخیرECB نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی تنها تا سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از همه گیری باز می گردد.

محرک های فراوان همچنان جهت بازگشت به هدف تورمی مورد نیاز است.

نرخ های منفی فعلی راهی جهت رسیدن به نرخ های مثبت در آینده است.

در مذاکرات برگزیت به پیشرفت کافی نرسیده ایم.
وزیر امورخارجه ایرلندCoveney می گوید: در مذاکرات برگزیت به پیشرفت کافی نرسیده ایم. دو طرف نسبت به توافق تجاری همچنان فاصله زیادی دارند. در هر گونه توافق نهایی باید یک توافقنامه خروج قطعی و مشخصی وجود داشته باشد که به طور کامل اجرا شود.