منطقی است که فکر کنیم الگوی ریکاوری سریع تابستان به همان شکل ادامه نمی یابد.
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید منطقی است که فکر کنیم الگوی ریکاوری سریع تابستان به همان شکل ادامه نمی یابد. شدیدا از طرح حمایتی مشاغل وزیر خزانه داری دلگرم شده ام. باید نرخ های منفی را در جعبه ابزار داشته باشیم چرا که دیگر کشورها نشان داده اند که می توانند این کار را انجام دهند.
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید منطقی است که فکر کنیم الگوی ریکاوری سریع تابستان به همان شکل ادامه نمی یابد.
شدیدا از طرح حمایتی مشاغل وزیر خزانه داری دلگرم شده ام.
باید نرخ های منفی را در جعبه ابزار داشته باشیم چرا که دیگر کشورها نشان داده اند که می توانند این کار را انجام دهند.
راه طولانی تا رسیدن به هدف ۲٪ وجود دارد
رئیس فدرال رزرو بوستون روزنگرن می گوید بیانیه فدرال رزرو شفاف ساخت کهFED به طور بالقوه اگر عدم تعادل مالی وجود داشته باشد می تواند نرخ ها را افزایش دهد. راه طولانی تا رسیدن به هدف ۲٪ وجود دارد و قصد نداریم تا برای چندین سال نرخ ها را افزایش دهیم.