بانک مرکزی اروپا ممکن است اجازه دهد تورم مدتی بالای ۲٪ حرکت کند.
عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی می گوید تورم هنوز در جایی که می خواهیم نیست. وی افزود: فضای کافی برای مانور وجود دارد و شکی نیست که این فضا با توجه به عزم بانک مرکزی و ظرفیت اقدام وجود دارد. تصور نکنید که بانک مرکزی اروپا به سادگی از استراتژی فدرال رزرو پبروی می کند. بانک مرکزی اروپا ممکن است اجازه دهد تورم مدتی بالای ۲٪ حرکت کند. هدف تورمی باید متقارن و منعطف تلقی شود. و این یعنی هدف عددی یک سقف نیست.

عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی می گوید تورم هنوز در جایی که می خواهیم نیست.

وی افزود:

فضای کافی برای مانور وجود دارد و شکی نیست که این فضا با توجه به عزم بانک مرکزی و ظرفیت اقدام وجود دارد.

تصور نکنید که بانک مرکزی اروپا به سادگی از استراتژی فدرال رزرو پبروی می کند.

بانک مرکزی اروپا ممکن است اجازه دهد تورم مدتی بالای ۲٪ حرکت کند.

هدف تورمی باید متقارن و منعطف تلقی شود.

و این یعنی هدف عددی یک سقف نیست.

نظرات استیو منوچن در روز سوم تستیفای کنگره
استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید می توانیم از قانونی حمایت کنیم که بخشش خودکار برای برنامه محافظت از چک کسب و کارهای کوچک داشته باشد. وی همچنین می گوید در نظر دارد تا با نانسی پلوسی جهت مصالحه بر سر دور تازه ای از محرک ها گفتگو کند