اسپانیا به مادرید توصیه می کند تا به قرنطینه کامل برود
معاون بهداشت مادرید اسپانیا می گوید حدود یک میلیون نفر در این ناحیه در قرنطینه قرار گرفته اند و همچنین نواحی تحت قرنطینه از ۳۷ مورد قبلی به ۴۵ مورد افزایش یافته است

معاون بهداشت مادرید اسپانیا می گوید حدود یک میلیون نفر در این ناحیه در قرنطینه قرار گرفته اند و همچنین نواحی تحت قرنطینه از ۳۷ مورد قبلی به ۴۵ مورد افزایش یافته است

بانک مرکزی اروپا ممکن است اجازه دهد تورم مدتی بالای ۲٪ حرکت کند.
عضو بانک مرکزی اروپا ویلروی می گوید تورم هنوز در جایی که می خواهیم نیست. وی افزود: فضای کافی برای مانور وجود دارد و شکی نیست که این فضا با توجه به عزم بانک مرکزی و ظرفیت اقدام وجود دارد. تصور نکنید که بانک مرکزی اروپا به سادگی از استراتژی فدرال رزرو پبروی می کند. بانک مرکزی اروپا ممکن است اجازه دهد تورم مدتی بالای ۲٪ حرکت کند. هدف تورمی باید متقارن و منعطف تلقی شود. و این یعنی هدف عددی یک سقف نیست.