متعهد به همکاری جهت حمایت از کشورهای ضعیف و آسیب پذیر هستیم
در بیانیهG7 آمده است که این گروه متعهد به همکاری جهت حمایت از کشورهای ضعیف و آسیب پذیر هستند اما مشارکت چین و ژاپن در طرح تسهیل بدهی ناکافی بوده است و باید بر چین فشار بیشتری وارد شو

در بیانیهG7 آمده است که این گروه متعهد به همکاری جهت حمایت از کشورهای ضعیف و آسیب پذیر هستند اما مشارکت چین و ژاپن در طرح تسهیل بدهی ناکافی بوده است و باید بر چین فشار بیشتری وارد شود.

رشد 0.4% سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ماه آگوست
شاخص سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ارزیابی ماه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۱.۵٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱۱.۴٪ بوده است. خالص این شاخص نیز که پیش بینی عدد ۱٪ برای آن بود به عدد ۰.۴٪ رسید. دوره گذشته عدد ۲.۶٪ بوده است. شاخص سفارشات به غیر از بخش دفاعی اما بهتر از ۱٪ انتظارات به عدد ۱.۸٪ رسید. دوره گذشته عدد ۲.۵٪ بوده است.