پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده
وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده حاصل شده است. با گذر زمان تجارت ما از اتحادیه اروپا دور خواهد شد.

وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده حاصل شده است.

با گذر زمان تجارت ما از اتحادیه اروپا دور خواهد شد.

اولویت ها باید تعیین شوند و اقتصاد به همراه مدارس باید باز باشند
به گزارش بیلد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ارتباط با شیوع کووید۱۹ می گوید: لازم است تا سریعا جهت مهار شیوع اقدام کنیم. با این حال اولویت ها باید تعیین شوند و اقتصاد به همراه مدارس باید باز باشند.