عدم اعمال محدودیت های جدید ملی
وزیر دارایی فرانسه لِمایر می گوید این کشور برنامه ای جهت اعمال اقدامات محدودسازی جدید ملی ندارد.

وزیر دارایی فرانسه لِمایر می گوید این کشور برنامه ای جهت اعمال اقدامات محدودسازی جدید ملی ندارد.

پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده
وزیر تجارت انگلستان تراس می گوید پیشرفت قابل توجهی در توافق تجاری با ایالات متحده حاصل شده است. با گذر زمان تجارت ما از اتحادیه اروپا دور خواهد شد.