اتحادیه اروپا نه می تواند و نه زیر سوال بردن توافقنامه برگزیت را می پذیرد
وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است. وی همچنین اشاره داشته است که: اتحادیه اروپا نه می تواند و نه زیر سوال بردن توافقنامه برگزیت را می پذیرد. توافقنامه ۹ ماه پیش امضا شده است و قابل تغییر نیست.

وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است.

وی همچنین اشاره داشته است که:

اتحادیه اروپا نه می تواند و نه زیر سوال بردن توافقنامه برگزیت را می پذیرد.

توافقنامه ۹ ماه پیش امضا شده است و قابل تغییر نیست.

وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است.