فشارهای تورمی خاموش در آلمان
شاخص هزینه مصرف کننده آلمانHICP در ارزیابی مقدماتی سالیانه ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۱٪- بود پایین تر از انتظارات به عدد ۰.۴٪- رسید. دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است.

شاخص هزینه مصرف کننده آلمانHICP در ارزیابی مقدماتی سالیانه ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۱٪- بود پایین تر از انتظارات به عدد ۰.۴٪- رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است.

اتحادیه اروپا نه می تواند و نه زیر سوال بردن توافقنامه برگزیت را می پذیرد
وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است. وی همچنین اشاره داشته است که: اتحادیه اروپا نه می تواند و نه زیر سوال بردن توافقنامه برگزیت را می پذیرد. توافقنامه ۹ ماه پیش امضا شده است و قابل تغییر نیست.