تورم پایین چالش های بنیادین را سبب می شود
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: تورم پایین چالش های بنیادین را سبب می شود. بررسی های استراتژی هنوز به نتیجه نرسیده است. جهت تامین انتظارات تورمی باید تضمین کنیم که اهداف بانک مرکزی به صورت متقارن در نظر گرفته می شوند و باید هر دو سیاست های پولی و مالی تا زمانی که جهت رسیدن به اهداف لازم باشد به صورت انبساطی باقی بمانند. تشکیل دادن استراتژی های مربوط به تورم باید مورد بررسی قرار بگیرند.

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

تورم پایین چالش های بنیادین را سبب می شود.

بررسی های استراتژی هنوز به نتیجه نرسیده است.

جهت تامین انتظارات تورمی باید تضمین کنیم که اهداف بانک مرکزی به صورت متقارن در نظر گرفته می شوند و باید هر دو سیاست های پولی و مالی تا زمانی که جهت رسیدن به اهداف لازم باشد به صورت انبساطی باقی بمانند.

تشکیل دادن استراتژی های مربوط به تورم باید مورد بررسی قرار بگیرند.

نمی توانیم تمامی تاثیرات اقتصادی کووید۱۹ را با مداخلات دولتی جبران کنیم.
صدراعظم آلمان آنگلا مرکل می گوید: نمی توانیم تمامی تاثیرات اقتصادی کووید۱۹ را با مداخلات دولتی جبران کنیم. با توافق سرمایه گذاری با چین فاصله زیادی نداریم اما خواهان توافق تجاری منصفانه هستیم. می خواهیم در مذاکرات تجاری چین تا انتهای سال به موفقیت برسیم. هر کاری که لازم باشد را جهت جلوگیری از یک تعطیلی ملی دیگر انجام می دهیم.