هیچ کدام از شرایط لازم برای نرخ های بهره منفی رضایت بخش نبوده اند
عضو بانک مرکزی انگلستان هالدین: اقتصاد با شرایط فوق العاده نامطمئن مواجه است و ریسک ها نزولی هستند. اهمیت دارد که سیاستگذاران نسبت به این ریسکها هوشیار باشند و با اقدامات خود واکنش نشان دهند. با این حال اقتصاد سریعتر و بیشتر از انتظارات بهبود یافته و قدرتمندی و مقاومت بیشتری نسبت به چیزی که تصور می شد از خود نشان داده است. هیچ کدام از شرایط لازم برای نرخ های بهره منفی رضایت بخش نبوده اند.(مشابه نظر روز گذشته رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی)

عضو بانک مرکزی انگلستان هالدین:

اقتصاد با شرایط فوق العاده نامطمئن مواجه است و ریسک ها نزولی هستند.

اهمیت دارد که سیاستگذاران نسبت به این ریسکها هوشیار باشند و با اقدامات خود واکنش نشان دهند.

با این حال اقتصاد سریعتر و بیشتر از انتظارات بهبود یافته و قدرتمندی و مقاومت بیشتری نسبت به چیزی که تصور می شد از خود نشان داده است.

هیچ کدام از شرایط لازم برای نرخ های بهره منفی رضایت بخش نبوده اند.(مشابه نظر روز گذشته رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی) 

تورم پایین چالش های بنیادین را سبب می شود
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: تورم پایین چالش های بنیادین را سبب می شود. بررسی های استراتژی هنوز به نتیجه نرسیده است. جهت تامین انتظارات تورمی باید تضمین کنیم که اهداف بانک مرکزی به صورت متقارن در نظر گرفته می شوند و باید هر دو سیاست های پولی و مالی تا زمانی که جهت رسیدن به اهداف لازم باشد به صورت انبساطی باقی بمانند. تشکیل دادن استراتژی های مربوط به تورم باید مورد بررسی قرار بگیرند.