راهنمای پیش رو فدرال رزرو با بازگشت اقتصاد به طور خاص قدرتمند خواهد بود
رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین: چالش واقعی پیش رو بازگرداندن آن ۵٪ شغل از دست رفته کارگران است. انتظار بر بهبودی تدریجی اقتصاد است. سیستم بانکی ایالات متحده همچنان با صلابت است. راهنمای پیش رو فدرال رزرو با بازگشت اقتصاد به طور خاص قدرتمند خواهد بود.

رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین:

چالش واقعی پیش رو بازگرداندن آن ۵٪ شغل از دست رفته کارگران است.

انتظار بر بهبودی تدریجی اقتصاد است.

سیستم بانکی ایالات متحده همچنان با صلابت است.

راهنمای پیش رو فدرال رزرو با بازگشت اقتصاد به طور خاص قدرتمند خواهد بود.

گزارش ماه سپتامبرADP
شاخصADP ایالات متحده در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۶۵۰K بود به عدد۷۴۹K رسید. دوره گذشته عدد۴۲۸K بوده است. در گزارشADP آمده است که کسب و کارهای کوچک همچنان به نشان دادن رشد شغلی کُندتر ادامه می دهند.