سیاست های پولی ادامه دار و حمایت های مالی هدفمند مورد نیاز خواهد بود
نظرات عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو ایالات متحده باومن: داده های اخیر نشان می دهند که اقتصاد ایالات متحده به سرعت در حال بهبودی است اما بیکاری در سطوح کاملا بالایی قرار دارد. سیاست های پولی ادامه دار و حمایت های مالی هدفمند مورد نیاز خواهد بود. مسیر ریکاوری اقتصاد ناهموار است. وام هایPPP به افزایش درآمدزایی بانکها طی فصول بعدی کمک خواهند کرد و مارجین خالص همچنان تحت فشار قرار دارد

نظرات عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو ایالات متحده باومن:

داده های اخیر نشان می دهند که اقتصاد ایالات متحده به سرعت در حال بهبودی است اما بیکاری در سطوح کاملا بالایی قرار دارد.

سیاست های پولی ادامه دار و حمایت های مالی هدفمند مورد نیاز خواهد بود.

مسیر ریکاوری اقتصاد ناهموار است.

وام هایPPP به افزایش درآمدزایی بانکها طی فصول بعدی کمک خواهند کرد و مارجین خالص همچنان تحت فشار قرار دارد

خوشبینی مارک مدوز به توافق بر سر محرک های اقتصادی
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مارک مدوز در ارتباط با مذاکرات محرک ها می گوید حرکات قابل توجهی را دیده است و خوشبین به توافق است.