کاهش نسبی مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده
شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر، که انتظارات برای آن عدد 850K بود به عدد 837Kرسید. دور قبل عدد 870K بوده است. شاخص تورمی Core PCE که پیشبینیها برای آن عدد ۰.۳٪ بود، به عدد ۰.۳٪رسید. دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است. شاخص مصارف شخصی در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای آن ۰.۷٪ بود عدد ۱٪را نشان داد. دوره گذشته عدد ۱.۹٪ بوده است.

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر، که انتظارات برای آن عدد 850K بود به عدد  837Kرسید.

دور قبل عدد 870K بوده است.

شاخص تورمی Core PCE که پیشبینیها برای آن عدد ۰.۳٪ بود، به عدد       ۰.۳٪رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است.

شاخص مصارف شخصی در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای آن ۰.۷٪ بود عدد ۱٪را نشان داد. 

دوره گذشته عدد ۱.۹٪ بوده است.

خوشبینی انگلستان نسبت به مذاکرات برکسیت!
به گزارش فاینانشیال تایمز مقامات رسمی دولت انگلستان نسبت به توافق برگزیت خوشبین هستند. یک مقام رسمی دولت این کشور می گوید: از شانس حدودا ۳۰ درصدی توافق عبور کردیم و وارد مسیری دیگر شده ایم. فکر می کنم به طور حتم از موانع عبور خواهیم کرد