حرف های ضد و نقیض در مذاکرات برکسیت!!!
مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید نشانه ای از حل اختلاف در زمینه شیلات و زمینه برابری در مذاکرات تجاری وجود ندارد.

مقام رسمی اتحادیه اروپا می گوید نشانه ای از حل اختلاف در زمینه شیلات و زمینه برابری در مذاکرات تجاری وجود ندارد.

کاهش نسبی مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده
شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر، که انتظارات برای آن عدد 850K بود به عدد 837Kرسید. دور قبل عدد 870K بوده است. شاخص تورمی Core PCE که پیشبینیها برای آن عدد ۰.۳٪ بود، به عدد ۰.۳٪رسید. دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است. شاخص مصارف شخصی در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای آن ۰.۷٪ بود عدد ۱٪را نشان داد. دوره گذشته عدد ۱.۹٪ بوده است.