نظرات معاون بانک مرکزی اروپا در ارتباط با تورم ناحیه یورو
نایب رئیس بانک مرکزی اروپاDe Guindos: تورم ناحیه یورو پیش از آنکه در سال آینده بهبود یابد در ادامه سال ۲۰۲۰ در سطوح منفی باقی خواهد ماند. نزول قیمتها متاثر از انرژی، تقاضا و مالیات بر ارزش افزوده آلمان است.

نایب رئیس بانک مرکزی اروپاDe Guindos:

تورم ناحیه یورو پیش از آنکه در سال آینده بهبود یابد در ادامه سال ۲۰۲۰ در سطوح منفی باقی خواهد ماند.

نزول قیمتها متاثر از انرژی، تقاضا و مالیات بر ارزش افزوده آلمان است.

بوریس جانسن در مذاکرات برکسیت
گفته می شود رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و بوریس جانسن قرار است فردا کنفرانس مجازی در ارتباط با مذاکرات برگزیت داشته باشند. در همین راستا وزیر مسکن انگلستان جنریک می گوید: اکنون خیلی زود است تا بگوییم این مذاکره چه معنایی می تواند داشته باشد. از اتحادیه اروپا می خواهیم در مذاکرات واقع بین تر باشد. امید به حرکت سریع به سوی یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا داریم. همچنان موضوعات قابل توجهی وجود دارند که باید حل شوند