رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد
به گفته موسسهIHS Markit رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد. در ارزیابی ماه سپتامبر شاخص بخش خدماتیMarkit PMI اسپانیا پایین تر از عدد ۴۶.۴ انتظارات به عدد ۴۲.۴ رسید. دوره گذشته عدد ۴۷.۷ بوده است.

به گفته موسسهIHS Markit رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد.


در ارزیابی ماه سپتامبر شاخص بخش خدماتیMarkit PMI اسپانیا پایین تر از عدد ۴۶.۴ انتظارات به عدد ۴۲.۴ رسید.

دوره گذشته عدد ۴۷.۷ بوده است.

با در نظر گرفتن تاثیرات کووید۱۹ بر اقتصاد از انجام اقدامات بیشتر دریغ نخواهیم کرد
رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا می گوید اقتصاد این کشور در شرایط سختی قرار دارد اما در حال رشد است. با در نظر گرفتن تاثیرات کووید۱۹ بر اقتصاد از انجام اقدامات بیشتر دریغ نخواهیم کرد.