فعالیت های کسب و کار آلمان در ماه سپتامبر تقریبا راک بوده
بخش خدماتیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر بهتر از عدد ۴۹.۱ انتظارات به عدد ۵۰.۶ رسید. عدد پیشین ۴۹.۱ بوده است. بخش کامپوزیت شاخص نیز بهتر از عدد ۵۳.۷ انتظارات به عدد ۵۴.۷ افزایش یافت. عدد پیشین ۵۳.۷ بوده است. موسسهIHS می گوید فعالیت های اقتصادی در ماه سپتامبر تقریبا راک بوده چرا که بازگشت اقتصادی قدرت حرکت بیشتر خود را از دست داده است. همچنین شاخص بخش خدماتی ناحیه یورو نیز در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی بهتر از عدد ۴۷.۶ قبلی به عدد ۴۸ رسید.

بخش خدماتیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر بهتر از عدد ۴۹.۱ انتظارات به عدد ۵۰.۶ رسید.

عدد پیشین ۴۹.۱ بوده است.


بخش کامپوزیت شاخص نیز بهتر از عدد ۵۳.۷ انتظارات به عدد ۵۴.۷ افزایش یافت.

عدد پیشین ۵۳.۷ بوده است.


موسسهIHS می گوید فعالیت های اقتصادی در ماه سپتامبر تقریبا راک بوده چرا که بازگشت اقتصادی قدرت حرکت بیشتر خود را از دست داده است.


همچنین شاخص بخش خدماتی ناحیه یورو نیز در ارزیابی نهایی ماه سپتامبر کمی بهتر از عدد ۴۷.۶ قبلی به عدد ۴۸ رسید.

رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد
به گفته موسسهIHS Markit رکود در بخش خدمات اسپانیا در ماه سپتامبر شدت می یابد. در ارزیابی ماه سپتامبر شاخص بخش خدماتیMarkit PMI اسپانیا پایین تر از عدد ۴۶.۴ انتظارات به عدد ۴۲.۴ رسید. دوره گذشته عدد ۴۷.۷ بوده است.