ریکاوری مسطح
رئیس بانک مرکزی آلمان وایدمن می گوید اگرچه در ابتدا بازگشت اقتصادV شکل به نظر می رسید اما اکنون فِلت شده است.

رئیس بانک مرکزی آلمان وایدمن می گوید اگرچه در ابتدا بازگشت اقتصادV شکل به نظر می رسید اما اکنون فِلت شده است.

آماده هستیم تا به شرایط نرمال بازگردیم
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز می گوید امروز صبح با ترامپ صحبت کرده است و آماده هستیم تا به شرایط نرمال بازگردیم. او همچنین افزود: ترامپ با تیم پزشکی صبح دوشنبه جهت ارزیابی پیشرفت دیدار داشته است و همچنان خوشبین هستیم که وی اواخر روز دوشنبه به کاخ سفید بازگردد.