به واقع بینی بیشتری از سوی اتحادیه اروپا نیاز داریم
سخنگوی دولت انگلستان می گوید: باید کار کنیم تا در سریعترین زمان ممکن و تا ۱۵ اکتبر بتوانیم به توافق برسیم. اگر شکاف ها بر سر شیلات ایجاد شود در این شرایط به واقع بینی بیشتری از سوی اتحادیه اروپا نیاز داریم.

سخنگوی دولت انگلستان بوریس جانسن می گوید:

باید کار کنیم تا در سریعترین زمان ممکن و تا ۱۵ اکتبر بتوانیم به توافق برسیم.

اگر شکاف ها بر سر شیلات ایجاد شود در این شرایط به واقع بینی بیشتری از سوی اتحادیه اروپا نیاز داریم.

ریکاوری مسطح
رئیس بانک مرکزی آلمان وایدمن می گوید اگرچه در ابتدا بازگشت اقتصادV شکل به نظر می رسید اما اکنون فِلت شده است.