جهش دلگرم کننده تورمی احتمالا بعد از سال ۲۰۲۳ خواهد بود
چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو می گوید: باید جهت رسیدن به هدف تورمی ۲٪ تلاش کنیم. اقتصاد در حال بهبودی است اما راه درازی در پیش است. فدرال رزرو برای مدتی به دنبال تورم بالای ۲٪ است. پیش بینی می کنم نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ به ۴٪ برسد. جهش دلگرم کننده تورمی احتمالا بعد از سال ۲۰۲۳ خواهد بود. انتظار می رود بازگشت اقتصادی به سطوح پیش از همه گیری تا آخر سال ۲۰۲۱ صورت بگیرد. چارلز ایوانز سال ۲۰۲۱ حق رای به نرخ های بهره فدرال رزرو را خواهد داشت

چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو می گوید:

باید جهت رسیدن به هدف تورمی ۲٪ تلاش کنیم.

اقتصاد در حال بهبودی است اما راه درازی در پیش است.

فدرال رزرو برای مدتی به دنبال تورم بالای ۲٪ است.

پیش بینی می کنم نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ به ۴٪ برسد.

جهش دلگرم کننده تورمی احتمالا بعد از سال ۲۰۲۳ خواهد بود.

انتظار می رود بازگشت اقتصادی به سطوح پیش از همه گیری تا آخر سال ۲۰۲۱ صورت بگیرد.


چارلز ایوانز سال ۲۰۲۱ حق رای به نرخ های بهره فدرال رزرو را خواهد داشت

رشد بهتر از انتظارات بخش غیرتولیدی ISM PMI
شاخص بخش غیر تولیدی مدیران خرید منتشره از سوی موسسه مدیریت عرضهISM ، در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۶.۳ بود به عدد ۵۷.۸رسید. دوره قبل عدد ۵۶.۹ بوده است. بخش سفارشات جدید بهتر از عدد ۴۴.۷ انتظارات به عدد ۶۱.۵ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۸ بوده است. بخش اشتغال شاخص اما پایین تر از انتظارات که عدد ۵۸.۱ بود به عدد ۵۱.۸ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۴۷.۹ بوده است.