اظهارات سوگا دبیر کابینه دولت ژاپن و از کاندیدای نخست وزیری این کشور
می خواهیم تا حدود یک سال آینده اقتصاد ژاپن به سطوح پیش از همه گیری برسد. فعالیت های اقتصادی به لطف وام ها و پرداختی های دولت شروع به از سرگیری کرده اند. نیاز است تا در آینده به دنبال افزایش مالیات بر فروش باشیم.

دبیر کابینه دولت ژاپن و از کاندیدای نخست وزیری این کشور سوگا می گوید:
می خواهیم تا حدود یک سال آینده اقتصاد ژاپن به سطوح پیش از همه گیری برسد.
فعالیت های اقتصادی به لطف وام ها و پرداختی های دولت شروع به از سرگیری کرده اند.
نیاز است تا در آینده به دنبال افزایش مالیات بر فروش باشیم.

بانک مرکزی اروپا
لاگارد در بخش پرسش و پاسخ: نرخ تبادلی را هدف گذاری نمی کنیم اما ارزش یورو فشار منفی بر قیمت ها وارد می کند. برنامه خرید های اضطراری همه گیری کافی و موثر بوده است. ما باید به دقت نرخ تبادلی را رصد کنیم. که به طور گسترده پیرامون آن بحث کرده ایم.