سناتور مک کانل رهبر جمهوریخواهان سنا می گوی
سنای ایالات متحده لایحه کمکی ۳۰۰ بیلیون دلاری جمهوریخواهان را مطابق انتظارات رد کرد.

سنای ایالات متحده لایحه کمکی ۳۰۰ بیلیون دلاری جمهوریخواهان را مطابق انتظارات رد کرد.

آقایVilleroyاز اعضای بانک مرکزی اروپا:
سیاست های پولیECB باید به حمایت خود از فعالیت های اقتصادی ادامه دهد. انتظار می رود بحران همه گیری اثرات ضد تورمی داشته باشد.