تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
ترامپ با منوچن در ارتباط با کمک به ایرلاین ها صحبت داشته است
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس: حال ترامپ واقعا خوب است و در امور مشارکت کامل دارد. ترامپ با منوچن در ارتباط با کمک به ایرلاین ها صحبت داشته است. نسبت به یک بسته کمکی جامع مقابله با کووید خوشبین نیستیم. محرک کمکی تدریجی هنوز هم امکانپذیر است.

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه با فاکس:

حال ترامپ واقعا خوب است و در امور مشارکت کامل دارد.

ترامپ با منوچن در ارتباط با کمک به ایرلاین ها صحبت داشته است.

نسبت به یک بسته کمکی جامع مقابله با کووید خوشبین نیستیم.

محرک کمکی تدریجی هنوز هم امکانپذیر است.

اگر حمایتهای مالی از بین بروند در این شرایط زیان های بانکی افزایش خواهد یافت
عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیل کاشکاری در مصاحبه باCNBC: حیاتی است که قانونگذاران اقدامی سریع در ارتباط با کمکهای مالی انجام دهند. اگر حمایتهای مالی از بین بروند در این شرایط زیان های بانکی افزایش خواهد یافت. موافق استفاده از نرخ ها جهت آرام کردن سهام نیستم.