انتظارات تورمی پایین هستند
معاون بانک مرکزی اروپا De Guindos می گوید: انتظارات تورمی پایین هستند. باید با استفاده از ابزارهای موجود اقدام کنیم

معاون بانک مرکزی اروپا De Guindos می گوید:

انتظارات تورمی پایین هستند.

باید با استفاده از ابزارهای موجود اقدام کنیم.

نرخ تبادلی به طور غیر مستقیم بر عملکرد واکنش بانک مرکزی تاثیر می گذارد اما خط قرمزی برای آن وجود ندارد

بهبود اقتصادی انگلستان بسیار ناهموار بوده است
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید: بهبود اقتصادی انگلستان بسیار ناهموار بوده است. ریسک ها بسیار نزولی هستند. فعالیت های فصل سوم احتمالا بین ۷ تا ۱۰ درصد پایین تر از سطوح پیش از همه گیری باشند. شدیدا امیدوارم که توافق برگزیت وجود داشته باشد.