اگر تقاضا برای فرانک سوئیس تضعیف شود آنگاه عرضه پولی می تواند کاهش یابد
رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن می گوید ارزش فرانک به طور خاص به دلیل توسعه بی سابقه پایه پولی در سال های اخیر، تهدید نمی شود. وی افزود اگر تقاضا برای فرانک سوئیس تضعیف شود آنگاه عرضه پولی می تواند کاهش یابد.

رئیس بانک مرکزی سوئیس جردن می گوید ارزش فرانک به طور خاص به دلیل توسعه بی سابقه پایه پولی در سال های اخیر، تهدید نمی شود.

وی افزود اگر تقاضا برای فرانک سوئیس تضعیف شود آنگاه عرضه پولی می تواند کاهش یابد

انتظارات تورمی پایین هستند
معاون بانک مرکزی اروپا De Guindos می گوید: انتظارات تورمی پایین هستند. باید با استفاده از ابزارهای موجود اقدام کنیم