داده های بهتر از انتظارات بازار کار کانادا در ماه سپتامبر
شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۹.۷ ٪ بوده است به عدد ۹٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱۰.۲٪ بوده است. شاخص تغییرات خالص اشتغال نیز که انتظارات برای آن عدد ۱۵۶.۶K بوده به عدد۳۷۸.۲K رسید دوره گذشته عدد ۲۴۵.۸K بوده است.

شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۹.۷ ٪ بوده است به عدد ۹٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۱۰.۲٪ بوده است.


شاخص تغییرات خالص اشتغال نیز که انتظارات برای آن عدد ۱۵۶.۶K بوده به عدد۳۷۸.۲K رسید

دوره گذشته عدد ۲۴۵.۸K بوده است.

مذاکرات برگزیت تاکنون پیشرفته کافی نداشته است
یک دیپلمات اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات برگزیت تاکنون پیشرفته کافی نداشته است. در همین راستا همچنین سخنگوی دولت انگلستان پیرامون مذاکرات برگزیت می گوید: این هفته در برخی نواحی پیشرفت حاصل شده است اما اختلاف نظرها بر روی موضوعات مهم همچنان باقی مانده. امروز برنامه ای جهت صدور بیانیه رسمی وجود ندارد. مذاکرات این هفته مفید بوده اند. انگلستان همچنان متعهد به حصول توافق می باشد. هفته آینده جهت رسیدن به توافق تلاش خواهد شد