توافق جدید بر سر محرکها به نظر نمی رسد تا پیش از انتخابات حاصل شود
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید: به یک بسته کمکی دیگر مقابله با کووید نیاز داریم. توافق جدید بر سر محرکها به نظر نمی رسد تا پیش از انتخابات حاصل شود.

رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل می گوید:

 به یک بسته کمکی دیگر مقابله با کووید نیاز داریم.

توافق جدید بر سر محرکها به نظر نمی رسد تا پیش از انتخابات حاصل شود.

داده های بهتر از انتظارات بازار کار کانادا در ماه سپتامبر
شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۹.۷ ٪ بوده است به عدد ۹٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱۰.۲٪ بوده است. شاخص تغییرات خالص اشتغال نیز که انتظارات برای آن عدد ۱۵۶.۶K بوده به عدد۳۷۸.۲K رسید دوره گذشته عدد ۲۴۵.۸K بوده است.