افت سنتیمنت اقتصادی آلمان در ماه اکتبر
شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان منتشره از سوی موسسهZEW در ارزیابی ماه اکتبر انتظارات برای آن عدد ۷۴ بوده است به عدد ۵۶.۱ رسید. دوره گذشته عدد ۷۷.۴ بوده است. شاخص وضعیت فعلی اقتصاد نیز که پیش بینی برای آن عدد ۶۰- بود به عدد ۵۹.۵- رسید. دوره گذشته عدد ۶۶.۲- بوده است. موسسهZEW می گوید رشد تند و تیز موارد ابتلا به کووید۱۹ و چشم انداز خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا شرایط نامطمئن را افزایش داده است.

شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان منتشره از سوی موسسهZEW در ارزیابی ماه اکتبر انتظارات برای آن عدد ۷۴ بوده است به عدد ۵۶.۱ رسید.


دوره گذشته عدد ۷۷.۴ بوده است.


شاخص وضعیت فعلی اقتصاد نیز که پیش بینی برای آن عدد ۶۰- بود به عدد ۵۹.۵- رسید.


دوره گذشته عدد ۶۶.۲- بوده است.

موسسهZEW می گوید رشد تند و تیز موارد ابتلا به کووید۱۹ و چشم انداز خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا شرایط نامطمئن را افزایش داده است.

وضعیت بازار کار انگلستان
شاخص تغییرات مدعیان بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۷۸.۸K بوده است به عدد۲۸K بهبود پیدا کرد. دوره گذشته عدد۷۳.۷K بوده است. نرخ بیکاری سه ماهه منتهی به آگوست نیز که انتظارات برای آن عدد ۴.۳٪ بود به عدد ۴.۵٪ رسید. دوره گذشته عدد ۴.۱٪ بوده است