داده های تورمی ایالات متحده در ماه سپتامبر
شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۲٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. خالص این شاخص نیز که پیش بینی عدد ۰.۲٪ برای آن بود به عدد ۰.۲٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.

شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۲٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.


خالص این شاخص نیز که پیش بینی عدد ۰.۲٪ برای آن بود به عدد ۰.۲٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.

افت سنتیمنت اقتصادی آلمان در ماه اکتبر
شاخص سنتیمنت اقتصادی آلمان منتشره از سوی موسسهZEW در ارزیابی ماه اکتبر انتظارات برای آن عدد ۷۴ بوده است به عدد ۵۶.۱ رسید. دوره گذشته عدد ۷۷.۴ بوده است. شاخص وضعیت فعلی اقتصاد نیز که پیش بینی برای آن عدد ۶۰- بود به عدد ۵۹.۵- رسید. دوره گذشته عدد ۶۶.۲- بوده است. موسسهZEW می گوید رشد تند و تیز موارد ابتلا به کووید۱۹ و چشم انداز خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا شرایط نامطمئن را افزایش داده است.