افزایش مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده
شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۹ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 825K بوده است، به عدد 898Kرسید. دور قبل عدد 840K بوده است. شاخص فعالیتهای بخش تولیدی فیلادلفیا در ارزیابی ماه اکتبر که پیشبینی برای آن عدد ۱۴ بوده است، به عدد ۳۲.۳رسید. دور قبل عدد ۱۵ بوده است

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۹ اکتبر که انتظارات برای آن عدد 825K بوده است، به عدد  898Kرسید.

دور قبل عدد 840K بوده است.


شاخص فعالیتهای بخش تولیدی فیلادلفیا در ارزیابی ماه اکتبر که پیشبینی برای آن عدد ۱۴ بوده است، به عدد  ۳۲.۳رسید.

دور قبل عدد ۱۵ بوده است

توجهات معطوف به خروجی نشست شورای اتحادیه روپا
اظهارات سخنگوی نخست وزیر انگلستان پس از صحبت های دیوید فراست و بوریس جانسن: انگلستان هنوز می خواهد به توافق با اتحادیه اروپا دست یابد، این هدف ما است. منتظر شنیدن خروجی نشست شورای اتحادیه اروپا هستیم. قبل از اینکه گام های بعدی را تعیین کنیم در ارتباط با نتیجه نشست تأمل خواهیم کرد