بازگشت اقتصادی ضعیف تر از انتظارات است
رن عضو بانک مرکزی اروپا: بازگشت اقتصادی ضعیف تر از انتظارات است. داده های ناامید کننده ی اخیر به ویژه در بخش خدمات، ریسک های نزولی را تقویت میکند. ریسک های تورمی نزولی هستند. برای بانک مرکزی بهترین حالت این است که اقدامات مطمئن داشته باشد تا افسوس بخورد.

رن عضو بانک مرکزی اروپا:

 بازگشت اقتصادی ضعیف تر از انتظارات است.

داده های ناامید کننده ی اخیر به ویژه در بخش خدمات، ریسک های نزولی را تقویت میکند.

ریسک های تورمی نزولی هستند.

برای بانک مرکزی بهترین حالت این است که اقدامات مطمئن داشته باشد تا افسوس بخورد.

به توافق تجاری برکسیت نزدیک هستیم
وزیر امور خارجه انگلستان دومینیک راب می گوید به توافق تجاری برکسیت نزدیک هستیم. اما انگلستان نمی تواند مصالحه کامل داشته باشد و توافق به طرف مقابل نیز بستگی دارد.